น้องแชมี กำลังเรียนภาเกาหลีชั้นต้น 1.2 แชมี
ชื่นชอบวงดนตรีเกาหลี k-pop “BTS” ตั้งแต่ประถม จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้
แชมี เป็นเด็กนักเรียน ม.ปลาย ตัดสินใจเรียนภาษาเกาหลีซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ กับเรา
Little Jabez Korea Academy พื้นฐานแชมีเคยเรียนภาษาเกาหลีเรียนรู้ด้วยตนเอง
แต่เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจและเรียนรู้ภาษาเกาหลีให้ถูกหลักภาษาเพิ่มมากขึ้น
ความฝันและความหวัง
เพื่อความฝันอันเป็นจริง สู้ต่อไป


Little Jabez Korea Academy