รองประธาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ออกเดินทางจากสำนักงานมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ในเวลา 7.30 น. เพื่อจัดเตรียมของฝากและเดินทางไปยังโรงเรียนสามง่ามชนูปภัมป์ จังหวัดพิจิตร และเดินทางถึงโรงเรียนสามง่ามชนูปภัมป์ ในเวลา 9.00 น.

จากนั้น เวลา 09.30 น. ถึง 09.30 น. ก็ได้ประสานงานกับ ดร.ทัศนีย์ มงคลรัตน์ ครูโรงเรียนสามง่ามชนูปภัมป์ พูดคุยเกี่ยวกับคุณเจวอน ฮัน อาสาสมัครจากเกาหลี ในเรื่องของความคืบหน้าในการเรียนภาษาไทยของการปรับตัว ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และมอบของฝากให้กับคุณครู

เวลา 9.30 น. ถึง 10.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนสามง่ามชนูปภัมป์เพื่อไปยังโรงเรียนอนุบาลพิจิตร และถึงโรงเรียนอนุบาลพิจิตรในเวลา 10.00 น. เราได้ประสานงานกับคุณครูวาสนา สุรัตน์สุขเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอุนุบาลพิจิตร และมอบของฝาก จากนั้นมีการพูดคุยในเรื่องของระยะเวลาในการสอนของคุณเจวอน ซึ่งคุณเจวอนสามารถสอนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรืออย่างช้าที่สุดคือวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เนื่องจากหลังจากนั้นเป็นวันสอบปลายภาคของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะปิดภาคการศึกษาในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 และเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งคุณเจวอน ฮันจะสามารถสอนภาษาเกาหลีได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจะสามารถสอนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 และถ้าหากคุณเจวอนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งแล้วคุณครูวาสนาจะให้คุณเจวอนสามารถสอนได้โดยไม่ต้องมีครูบัดดี้ จากนั้นมีการพูดคุยในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเจวอน ฮัน รวมถึงเรื่องตารางเวลาในการสอน ซึ่งในสัปดาห์นี้คุณครูเจวอนจะได้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยมีครูบัดดี้ 4 คน

เวลา 11.00 น. รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้พาคุณเจวอน ฮัน ไปรับประทานอาหาร พร้อมกับมีการพูดคุยเรื่องการปรับตัว วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

เวลา 12.30 น. คุณเจวอน ฮันได้สอนภาษาเกาหลีให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ร่วมกับครูเกศ น.ส.ธัศญวรรณ พันตรีเกิด โดยมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับการทักทายเป็นภาษาเกาหลี

เวลา 14.15 น. เราพาคุณเจวอน ฮัน ไปที่ร้านอาหารเพื่อพูดคุยกันอีกครั้ง เกี่ยวกับการปรับตัว วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความกังวล เพื่อให้คุณเจวอนนั้นมีกำลังใจ สอนในเรื่องต่างๆ รวมทั้งสอนภาษาไทยให้กับคุณเจวอน ฮัน และในเวลา 15.45 น. รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางกลับไปยังสำนักงานมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)