มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ส่งบุคลากรไปสอนภาษาเกาหลี ที่โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ปีนี้เราออกแบบหลักสูตรเพื่อกิจกรรมการเขียนและการอ่าน การเขียนและการอ่านพยัญชนะและสระภาษาเกาหลี