มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทสไทย กับการพัฒนาชุมชน ประชาสังคมท้องถิ่น ตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2565
ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในโครงการ พร้อมเชื่อมโยงสร้างเครือข่าย
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่เด็กนักเรียน

การเชื่อมโยงสนับสนุนผ่าน happybean ประเทศเกาหลีใต้
https://happybean.naver.com/donations/H000000185212

การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเด็กนักเรียน
คือการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย

การพบปะเด็กนักเรียนรายดังกล่าว จากกาลงพื้นที่จริง เราไม่ได้พบเพียงปัญหารเรื่องที่อยู่อาศัย
แต่พบว่าตัวเด็กเองยังขาดพัฒนาการด้านการออกเสียงพูดอีกด้วย

เราเองได้เชิญนักจิตวิทยาเด็ก (จิตแพทย์) สอบทานอาการเด็กเบื้องต้น และวิเคราะห์สภาพปัญหาเด็ก
เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกวิธี รวมทั้งประสานไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อไป

วันนี้ เราเริ่มต้นด้วยกัน มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้สั่งซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการก่อสร้างห้องน้ำแล้ว และวันนี้ได้ดำเนินการปรับเกรดพื้นที่ในการก่อสร้างด้วย

เราหวังว่า จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทุกคนร่วมกันนั้น
มันจะส่งผลที่ดี มีคุณค่าต่อจิตใจของน้องน้ำหวานค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand