มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้มีการจัดทำโครงการจัดสวัสิดการที่อยู่อาศัย
เพื่อจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับเด็กนักเรียน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายด้วย

มูลนิธิฯได้จัดทำห้องน้ำเพื่อเด็กนักเรียนหญิง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตเพิ่มขึ้น
ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ได้ทำพิธีส่งมอบห้องน้ำ แก่เด็กนักเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (ราษฎร์บำรุง)
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคมไทย ด้านสวัสดิการที่อยู่อาศัย

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ท่านเล็งเห็นสภาพปัญหาของคนไทย
และช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆ
เราหวังว่า ความร่วมมือ ความพยายาม จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมน่าอยู่เพิ่มมากขึ้น

ความสุขของการแบ่งปัน ความสุขของการได้รับ
เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
เพื่อความหวังและความสุขที่เพิ่มขึ้น

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand