วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 15.00-17.00น.
ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านทาง “ซูม มีทติ้ง”
มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ประธานกรรมการ, รองประธาน, คณะกรรมการมูลนิธิฯ,
และเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทั้ง 12 คน
โดยโครงการแรกที่ทีม “Pink Z” ได้รับการคัดเลือกคือ
This Pillow for You” หรือ โครงการหมอนนี้เพื่อเธอ

เยาวชนอาสาสมัครได้นำร่างโครงการหมอนนี้เพื่อเธอ
จากการปฏิบัติงานมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ พิจารณาและแก้ไข
ในส่วนของปัญหาหลักการและเหตุผลของโครงการที่ยังมิสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จนได้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์และจะนำหมอนไปบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ
ที่ขาดแคลน ในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดยแบ่งการทำงานครั้งถัดไปเป็นทีมคือ บริหาร, วิเคราะห์/วางแผน, ปฏิบัติการ, สื่อประชาสัมพันธ์

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย Global Hope Thailand