ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 4
ทีมพงค์ซี ภายใต้มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
ได้จัดทำโครงการแรก ‘หมอนนี้เพื่อเธอ’
ทำหมอนจากผักตบชวา เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมมอบข้าวสารและนม ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จำนวน 5 ชุมชน

ขอบคุณสำหรับความพากเพียรพยายามของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพิงค์ซี
ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอาสาสมัครในครั้งนี้
ขอบคุณผู้สนับสนุน ข้าวสาร โรงสีเกียรติไกรรัตน์
ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อสม.
พนักงาน ข้าราชการทุกคน ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ในการลงพื้นที่เป็นอย่างดี

เราก้าวไปพร้อมๆกัน…กับโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ


Global Hope Thailand