การสรุปโครงการ “หมอนนี้เพื่อเธอ”
ของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที เสร็จสิ้นไปด้วยดี
แบ่งหน้าที่ดังนี้ จัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย, รายงานสรุป และวิดีทัศน์สรุปโครงการ

เยาวชนอาสาสมัครเริ่มเขียนโครงการในเดือนมีนาคม
กิจกรรมแรก เดือนเมษายน คือ การทำหมอนจากผักตบชวาอบแห้ง
กิจกรรมที่2 เดือนพฤษภาคม การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและมอบหมอนที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ก้าวไปพร้อมๆกัน…กับการพัฒนา

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand