https://www.youtube.com/watch?v=2UPnrKs4PpU&t=56s

https://www.youtube.com/watch?v=PLdk7c8HuX8&t=3s

เยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 4 ทีม “PINK Z”
จัดทำวิดีโอสรุปงานโครงการแรกสำเร็จ “หมอนนี้เพื่อเธอ”
จากการทำโครงการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

ก้าวไปพร้อมๆกัน…กับโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand