การประชุมการทำงานโครงการหมอนนี้เพื่อเธอ ผ่านระบบซูม(ออนไลน์)
มีการปรับและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไป
จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาและปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่
ขอบคุณเยาวชนอาสาสมัครจีเอชทีทุกคน ที่มีความพร้อมและความตั้งใจในการทำงาน
งานอาสาสมัครที่เหน็ดเหนื่อยและค่อนข้างยาก

ขอบคุณที่ยังอยู่และสู้ไปพร้อมกัน

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ Global Hope Thailand