มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย (Global Hope Thailand, GHT)
เยาวชนอาสาสมัครจีเอขที อะคาเซีย ในวันนี้พวกเขาสรุปเสร็จสิ้นโครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์ขนมไทย
และเตรียมความพร้อม / เสนอโครงการที่ 3 ต่อไป
ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการจัดทำและเตรียมกิจกรรมต่างๆ
ระดมสมองระดมความคิด ผนึกกำลัง
ถึงแม้สถานการณ์ช่วงนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคแพร่ระบาดไวรสโคโรน่า2019 โควิด-19
พวกเขาเพียรพยายามในการจัดทำและเสนอโครงการ/กิจกรรม
ที่สามารถช่วยเหลือสังคมและเป็นการพัฒนาตัวเองในฉบับของเยาวรุ่น คนหนุ่มสาว
เราพร้อมเดินไปด้วยกัน
ขอบคุณ

ให้ก็สุข รับก็สุข
โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / GHT