มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้รับนักศึกษาเข้าเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับปริญญาตรี
ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 จำนวน 2 คน คือ
นางสาวสุธาฤณีย์ กันทะวัง และ นางสาวอรอาภา เล็กชม

ก่อนจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการเรียนรู้ข้อปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบในระหว่างฝึกงาน
เพื่อฝึกความสุขในการแบ่งปันและความสุขในการรับ

ให้ก็สุข รับก็สุข…..ใจ

จีเอชที /มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย