ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 12:30 น. เราได้มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ H FARM (โรงเรียนบ้านหนองกระบาก), ALA Ⅰ Farm (โรงเรียนนิคมบางระกำ4(บางระกำชนูปถัมภ์)), ALA Ⅱ HM Farm (โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)), Genie Lamp Farm (โรงเรียนบ้านป่าแซง), Jaehyun’s Farm (โรงเรียนบ้านมาบกระเปา), ALA Ⅲ JJ FARM FARM (โรงเรียนบ้านวังขวัญ), SOO FARM (โรงเรียนวัดทุ่งชา), Seokyung’s FARM (โรงเรียนบ้านมาบแฟบ), Hee Eun FARM (โรงเรียนย้านโนนไผ่ขุย) กิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา