ประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) มีวาระการประชุม ดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการจดทะเบียน

2) อื่น ๆ

สมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม