[TH] แนะนำองค์กร มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

[KO] 태국 글로벌희망사무소 소개

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย (GHT)
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย ในฐานะองค์กรในเครือของ
Korea Global Hope NANUM ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย (GHT)
ในฐานะ “องค์กรสาธารณประโยชน์” ของ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เราเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร

เราส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการชุมชนสังคม
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ

ความมุ่งมั่นของเรากับคติพจน์ “ให้ก็สุข รับก็สุข”
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เพื่อสร้างคนและขับเคลื่อนความคิดด้วยมือของชุมชน
โครงการหลักพัฒนาชุมชน – พัฒนาการศึกษา – พัฒนาด้านสาธารณสุข

ก้าวไปทีละก้าว

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

Global Hope Thailand