[ประกาศ] ประกาศผลการพิจารณารับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ยื่นคำร้องขอเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นองค์กรภาคเอกชนที่สามารถดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550


โดยผ่านการพิจารณาประชุมอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ
สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564


เราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินตามคำขวัญองค์กรที่ว่า “ให้ก็สุข รับก็สุข”
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก SDGs
เพื่อสร้างคนและสนับสนุน ขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละด้าน
การพัฒนาชุมชน – การพัฒนาการศึกษา – การพัฒนาสาธารณสุข
เราสร้างความหวังร่วมกัน และร่วมแบ่งปันเพิ่มมากขึ้น


ก้าวไปด้วยกัน กับเรา


โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย 
Global Hope Thailand