ประกาศ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ขอให้เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 2 จำนวน 12 คน (รายชื่อตามประกาศฯ)

เข้ารับการฝึกฝนปฐมนิเทศการเป็นเยาวชนอาสาสมัคร จีเอชที รุ่นที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.

ณ สำนักงานมูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย โดยพร้อมเพรียงกัน