ด้วยมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที
ในระหว่างวันที่ 28 – 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 

ดำเนินการประกาศรับสมัคร
แกนนำ
อายุ 18 ปีขึ้นไป และ เยาวชนอาสาสมัคร อายุระหว่าง 14–18ปี 

บัดนี้ มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ปิดวันรับสมัครแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อแกนนำอาสาสมัครจีเอชที และ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้แกนนำอาสาสมัครจีเอชที และเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้องและยืนยันเข้าร่วมโครงการ
พร้อมแจ้งขนาดไซส์เสื้อ มายังมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
นับจากวันประกาศ ผู้ประสานงานโครงการ
นายอนุรักษ์  จันทร์รอด เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ(
โทรศัพท์ 0 5525 8881)
และ นายสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ าหน้าฝ่ายโครงการ(โทร. 08 6591 0110)

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand