มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5 (GHT 5thYouth Volunteers)
เพื่อให้เยาวชนได้มีความตระหนักถึงศักยภาพของตนเองผ่านการกล้าคิด
กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา
สาธารณประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดการเป็นเยาวชนอาสาสมัครต้นแบบของเยาวชนไทย
 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนอาสาสมัครดีเด่น รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท
 
คุณสมบัติ นักเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 
วันสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ มกราคม 2566
ณ สำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
 
ประกาศผู้รายชื่อสัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2566
 
วันสัมภาษณ์ วันที่ 14 มกราคม 2566
 
สนใจสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นี่ หรือ
Face book: Global Hope Thailand
โทร สนง.โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
055-258881   086-5910110
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร(.pdf) คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร(.doc) คลิก
                         
 
การเดินทาง คลิก

เรารอคุณอยู่ คุณทำได้

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย