ประกาศมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3
และผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ (สำรอง) ประจำปี 2564
บัญชีรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์
โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3
ให้ท่านเข้ามารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 3

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์)
ณ สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เลขที่ 136/13 หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หากท่านไม่สามารถมารายงานตัวได้ ทางสำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นเยาวชนอาสาสมัคร รุ่น 3 ทันที
โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
และจะดำเนินการเรียกบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ (สำรอง)ตามลำดับต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สนง.จีเอชที
โทร 081-0651687 , 055-258881