ด้วยมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ดำเนินการประกวดโครงการเยาวชนอาสาสมัคร
จีเอชที รุ่นที่  6 (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) ประเภททีม และได้นำเสนอโครงการต่อมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 นั้น
   มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย  จึงขอประกาศผลการประกวดโครงการเยาวชนอาสาสมัคร
จีเอชที รุ่นที่  6 (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) ประเภททีม ที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

                                                1. โครงการยุวชนจิตอาสาต่อต้านภัยยาเสพติด             ทีมอาสาสมัครของ BDC
                                                2. โครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทขยะรีไซเคิล    ทีมเยาวชนฟ้าขาว
                                                3. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กีฬา                ทีมF4 PR ร่วมพัฒนา

                                                                            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่  8  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2567

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ จีเอชที