ตามที่มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้เชิญชวนเยาวชนส่งโครงการประกวด
ในห้วข้อ “โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) ประจำปี 2567”
ในระหว่างวันที่ 1 – 29
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 นั้น

                     บัดนี้ มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) ประจำปี 2567
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯจึงขอประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที(กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) ดังนี้

                                                    1. โครงการยุวชนจิตอาสา ต่อต้านภัยยาเสพติด 
                                                       ทีมอาสาสมัครของ BDC

                                                    2. โครงการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลและสร้างแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
                                                       ทีมเยาวชนฟ้าขาว

                                                    3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพจากสื่อการสอน 
                                                       ทีมF4 PR ร่วมพัฒนา

ทั้งนี้ ให้ทีมและสมาชิกในทีมทุกคนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น
เข้ามารายงานตัวพร้อมหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการ และหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา
เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการและนำเสนอโครงการขอรับงบประมาณในการจัดทำโครงการ
ในวันเสาร์ที่ 6  เดิอนกรกฎาคม  พ.ศ.2567 ณ ห้องปัญญาจารย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ ณ วันที่  2  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand