มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้ประกาศให้ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบชื่อ-สกุล
พร้อมทั้งยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2566

ดังนั้น มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อเยาวชนอาสาสมัคร
จีเอชที โครงการสร้างคน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครจีเอชที รายละเอียดเอกสารข้างต้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2566

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand