ประกาศมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตามโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3
ให้นักเรียนผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงแรก เวลา 13.00 น. และช่วงที่ 2 เวลา 17.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

เลขที่ 136/13 หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หากท่านสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุพีรพันธุ์ เกิดพันธุ์ โทรศัพท์ 086-5910110