มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2566
Children Donation Program : CDP
เพื่อสนับสนุนเงินให้แก่เด็กนักเรียนชนบทห่างไกล วันที่ วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2566
ได้มีกำหนดการเยี่ยมเด็กนักเรียนโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก จำนวน 5 ราย
โรงเรียนในเขตอำเภอบางระกำ และในเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand