มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2566
Children Donation Program : CDP
เพื่อสนับสนุนเงินให้แก่เด็กนักเรียนชนบทห่างไกล วันที่ 26 พฤษภาคม  2566
ได้มีกำหนดการเยี่ยมเด็กนักเรียนโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก จำนวน 15 ราย
โรงเรียนในเขตอำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand