มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2566
Children Donation Program : CDP
เพื่อสนับสนุนเงินให้แก่เด็กนักเรียนชนบทห่างไกล วันที่ 26 พฤษภาคม  2566
ได้มีกำหนดการเยี่ยมเด็กนักเรียนโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก 

 


โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ  คุณเบญจมาศ  แก้วบัวไข  ประธานกรรมการมูลนิธิ
คุณจีอึน  ควอน  รองประธานกรรมการมูลนิธิ
ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คณะครูโรงเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เราหวังว่าการให้ และการรับในครั้งนี้
จะทำให้เด็กๆนักเรียน ได้รับรู้ถึงความรัก ความห่วงใย
ของผู้สนับสนุนทั้งคนไทยและคนเกาหลีใต้

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand