มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2566 Children Donation Program : CDP
เพื่อสนับสนุนเงินให้แก่เด็กนักเรียนชนบทห่างไกล วันที่ 26 พฤษภาคม  2566
ได้มีกำหนดการเยี่ยมเด็กนักเรียนโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก จำนวน 15 ราย
โรงเรียนในเขตอำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม  โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล)
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (ราษฎร์บำรุง)  โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ)
โรงเรียนวัดแตน
โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ  คุณเบญจมาศ  แก้วบัวไข  ประธานกรรมการมูลนิธิ
คุณจีอึน  ควอน  รองประธานกรรมการมูลนิธิ
ผู้สนับสนุน  คุณณิชกานต์  ขอบใจ  คุณบาอูล  คิม  คุณแทจิน  บยอน
ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คณะครูโรงเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เราหวังว่าการให้ และการรับในครั้งนี้
จะทำให้เด็กๆนักเรียน ได้รับรู้ถึงความรัก ความห่วงใย
ของผู้สนับสนุนทั้งคนไทยและคนเกาหลีใต้

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ


มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand