มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย กับความรักของผู้สนับสนุนทั้ง 14 ท่าน
ร่วมกันแบ่งปันเพื่อส่งต่อความรัก กับโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2566 (CDP: เดือนมกราคม)
ได้มีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนตามโครงการทุกคน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ ประสานงานขอรับการสนับสนุนเงินบริจาค
คณะกรรมการของมูลนิธิฯผู้สนับสนุนประเทศไทย คุณพลอย คุณนิว
และประเทศเกาหลีใต้
เด็กหญิงซอ-ยุน ปาร์ค,
คุณนัม-อึน ควอน, คุณฮี-จอง คิม, และคุณซอง-ดอก อี 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มอบความรัก ความหวัง
ส่งต่อความสุข ในการแบ่งปันไปยังน้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน
ความสุขจากการแบ่งปัน ส่งผลให้ผู้รับและผู้ให้
เกิดความสุขร่วมกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ จีเอชที