ขอแสดงความยินดีกับ “น้องวิว” นักเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.3

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หลังจากที่เรียนไป 2 สัปดาห์

ทักษะการพูด การฟัง และการเขียน ก็ได้รับการพัฒนา