งานส่งเสริมสาธารณสุข

กิจกรรมการสาธารณสุขและการร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้

       โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย GHT มุ่งเน้นเสริมสร้างพัฒนาสังคม การทำงานร่วมกันและแบ่งปันไปสู่โลกภายนอก เฟ้นหาความต้องการที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย รวมถึงการจัดการด้านสาธารณสุข เราพบว่า น้ำ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก และวิธีการกำจัดขยะ คัดแยกขยะที่ถูกวิธี

 

 ♡ กิจกรรมการสาธารณสุข ♡

O ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ วิธีการกำจัด คัดแยกขยะ

O ก่อสร้าง ซ่อมแซม ติดตั้งระบบประปาน้ำดื่ม น้ำดื่มสะอาด

 

♡ กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ♡

O กิจกรรมแบ่งปัน SHARE

O กิจกรรมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา DEVELOPMENT

O กิจกรรมสนับสนุนจิตอาสา อาสาสมัคร CO-WORK

O กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม EXCHANGE CULTURAL

O กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ EXCHANGE KNOWLEDGE