กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและการร่วมมือในชุมชน  
 
              WHAF.TH วาฟ ไทย มุ่งเน้นและเสริมสร้างพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยมีองค์กรอื่นเข้าไปช่วยเหลือดูแลและสนับสนุน ร่วมกันเสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาระหว่างองค์กรต่างๆแบบไตรภาคี คือ  หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน ชุมชน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง
 
กิจกรรมการร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาชุมชน
O หน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชน (หมู่บ้าน)
O องค์กรอิสระประเทศเกาหลีใต้
 
กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
O บุคคลทั่วไปและองค์กรอื่นๆ
O สร้างกลุ่มเป้าหมาย
 
กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
O กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  เลี้ยงไก่  เพาะเห็ด 
O กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร โรงเรือน
O กิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ตามแนวปรัชญาฯ (ลงพื้นที่จริง)