วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ก่อนเข้าชั้นเรียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.2 มีการเตรียมการสำหรับการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาเกาหลี หลังจากที่ทำความเข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของสังคมเกาหลีก็เข้าสู่คลาสเรียนเต็มรูปแบบ