น้องกระต่าย น.ส.จิตรลดา เหล่าสุริยงค์ ได้รับทุนรัฐบาลเกาหลี (KGSP) ประจำปี 2560 (ทุนเต็มจำนวน) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยยอนเซ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง เป็นเวลา 4 ปี

https://littlejabez.blog.me/220913774893?Redirect=Log&from=postView

น้องกระต่าย จะเริ่มชีวิตในมหาวิทยาลัยในวันที่ 18 มีนาคม 2561