ครูผู้ใฝ่รู้ อ.สุพีรพันธ์ุ และ อ.ใจภัทร เรียนภาษาเกาหลี “หลักสูตร การสนทนาภาษาเกาหลี” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)