หลังจากที่น้องมานาได้ปรึกษากับผู้ปกครองและครอบครัว น้องมานาก็ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.1 จนถึงปัจจุบันน้องมานาได้เรียนภาษาเกาหลีมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) และมีการพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีอย่างต่อเนื่อง