น้องมานา (ยองแอ) มุ่งมั่นที่จะเรียนภาษาเกาหลีเพื่อความฝันที่จะไปเรียนที่เกาหลี

ซึ่งนอกจากได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์มากขึ้น น้องมานายังมีความก้าวหน้าหลายครั้งในคลาสเรียนอีกด้วย