พวกเรา

มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย(Global Hope Thailand)

 

 

เราส่งเสริมด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

เราดำเนินการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาผ่านการเชื่อมโยงทรัพยากร
และให้ความร่วมมือในชุมชนท้องถิ่น

ผ่านการเชื่อมโยงหลายกลุ่มคน เกิดความร่วมมือระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยและเยาวชนเกาหลี

เราเป็น องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

และลองคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ สำหรับทุกคน

 


มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย (Global Hope Thailand)

 

 

มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย (Global Hope Thailand)

 

พันธกิจหลัก

1. ด้านการศึกษา 

2. ด้านสาธารณสุขอนามัย 

3. ด้านสังคม พัฒนาชุมชน

4. การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ