น้องนักเรียนอาสาสมัคร (ร.ร.ผดุงราษฎร์) ร่วมกับ วาฟ.ไทย อาสาทำดี “ซ่อมคอมพิวเตอร์ เพื่อน้อง” ที่โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บาระกำชนูปถัมภ์) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นำทีมโดย อ.สุพีรพันธ์ุ เกิดพันธ์ุ