โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า)

Genie Lamp Farm สนับสนุนฟาร์มไก่และเห็ด ให้แก่

โรงเรียนบ้านป่าแซง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอขอบคุณ คุรกอนอู คิม, คุณจีฮุ ออม ที่ให้การสนับสนุน