โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

ALA Ⅲ JJ FARM สนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และการเพาะเห็ดนางฟ้า

สถานที่ : โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอขอบคุณ คุณจีแฮ คัง / คุณจีซู ยู ที่ให้การสนับสนุน