Hee Eun Farm สนับสนุนไก่และฟาร์มเห็ด

ให้กับโรงเรียนโนนไผ่ขุย ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีนักเรียน 46 คนจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6