ติดตามผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

[เอแอลเอ 3 เจเจ ฟาร์ม] สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และเพาะเห็ดนางฟ้า

สถานที่ : โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ติดตามผลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562