พิธีส่งมอบโครงการติดตั้งระบบประปาน้ำดื่มใสสะอาด ณ โรงเรียนวัดทองแท้ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนไทย โดยมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้ร่วมมือ กับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี KOICA จัดทำโครงการประปาน้ำดื่มใสสะอาด โดยมีการติดตั้งท่อน้ำประปา(ใหม่)ทั้งหมดในโรงเรียน รวมถึง ติดตั้งระบบกรองน้ำ น้ำใช้ ถังกักเก็บน้ำ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 4 ถัง และระบบน้ำดื่ม RO เพื่อเด็กนักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัยต่อร่างกาย รวมถึงมีการปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนด้วย