ที่โกลบอลโฮฟประเทศไทย
งานพัฒนาหลักหลักของเรา คือ พัฒนาสังคมและชุมชน – การศึกษา – ส่งเสริมสาธารณสุข
ให้กลายเป็น “การแบ่งปัน และรับความสุข”
เรากำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชาวไทยและเกาหลี

บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้ทำการการติดตั้ง “ถังแยกขยะพลาสติก”
เพื่อเป็นตัวอย่างในการแยกขยะตามหลัก 3Rs ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง
ดำเนินการติดตามผล“การคัดแยกขยะเพิ่มความปลอดภัย”

หวังว่าเราจะได้ดำเนินการแยกขยะกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของสุขอนามัย
ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand