มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ สภามหาวิทยาลัยเกาหลีเพื่อการบริการสังคม (Korean University Council for Social Service : KUCSS) ภายใต้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (Korea International Cooperation Agency : KOICA) ก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะโรงเรียนวัดทองแท้ (จ่างอนุกูลพิทยา) ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ธันวาคม 2559