ด้วยมูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก
( Children Donation Program CDP ) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
เป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนห่างไกลชนบท เด็กนักเรียนมีความยากจน ขาดแคลนเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
                  มูลนิธิโกลบอล โฮฟ ประเทศไทย กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน
ตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ( Children Donation Program CDP ) ประจำปี 2563 ดังนี้
                  1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อยู่ในโรงเรียนห่างไกลชนบท
                  2. นักเรียนยากจน มีความประพฤติดี
                  3. นักเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนรวม 6,000 บาท ต่อ 1 คน ต่อ 1 ปีการศึกษา
แบ่งเป็นรายเดือนๆละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ ก.ค. 63 – มิ.ย. 64
โดยเดือนแรก เดือนกรกฎาคม 63 นักเรียนจะได้รับเป็นเงินสด และในเดือนถัดไป
มูลนิธิฯจะใช้วิธีโอนเงินผ่านธนาคาร ทุกสิ้นเดือนวันที่ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน จนครบระยะเวลาที่กำหนด
                  4. นักเรียนต้องมีบัญชีธนาคาร โดยชื่อบัญชีธนาคารเป็นของตัวเอง
                  5. นักเรียนสามารถบอกได้ว่า นำเงินดังกล่าวไปใช้ทำอะไรบ้าง โดยเขียนจดหมายขอบคุณ /
ภาพวาด / วีดีโอ ตามที่มูลนิธิฯกำหนด และส่งกลับมายังมูลนิธิ ฯ เป็นประจำทุกเดือน
ไม่เกินวันที่ 8 ของเดือน หากไม่ส่งจดหมายตอบกลับ มูลนิธิฯจะพิจารณาตัดสิทธิ์
หรือไม่ให้การสนับสนุนในเดือนถัดไป

                      ในวันนี้ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียน ผู้มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วน
เพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ( Children Donation Program CDP )
ประจำปี 2563 และจัดส่งจดหมายตอบกลับไปยังเด็กนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ตามขั้นตอนของมูลนิธิฯต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

GHT