เดินทางไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ  น้อง*** ผู้พิการ  ผู้ป่วย  และผู้สูงอายุ 

ในพื้นที่ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร

ร่วมกับ  คณะครู  นักเรียน จิตอาสา โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

และ ผู้อำนวยการรพ.สต.สามง่าม  จ.พิจิตร