ก่อนดำเนินโครงการต่างๆ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) ได้ลงสำรวจพื้นที่ และมีการปรึกษาหารือร่วมกับคนในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี เป็นไปตามวิสัยทัศน์ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของเรา และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอขอบคุณทุกๆท่าน