คณะกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
เกิดจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายวิชาชีพมารวมตัวกัน
ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการทำงานร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข
ได้ประชุมประจำเดือนสุดท้ายของปี 2563

ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและที่ปรึกษา ที่ทำงานร่วมกันแบ่งปันความคิด ความสุข
ไปสู่สังคมไทยด้วยกัน และพวกเราสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนัก
และอย่างเต็มที่
สุดกำลังความสามารถต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
GHT